Skip to content Skip to navigation

Sausio 13-osios prisiminimų dienoraštis (II)

Sausio 13-osios prisiminimų dienoraštis (II)

Pateikta: 2021-01-16 12:00 (atnaujinta: 2021-01-16 12:07)

Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16 Kretingos muziejus renka „Sausio 13-osios dienoraštį“ – kretingiškių nuotraukas, prisiminimus apie tos dienos įvykius.

Virtualioje erdvėje paskelbus šią akciją, pirmasis atsiliepė kretingiškis fotografas Vaidotas Kisielis. Prieš 30 metų V. Kisielis dirbo Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Sausio 12 dieną jis ruošėsi vykti į Vilnių, tačiau aplinkybėms nepalankiai susiklosčius liko Šiauliuose. Į Vilnių nusigavęs tik sausio 16-ąją, fotografavo prie Lietuvos radijo ir televizijos bokšto kritusių aukų laidotuves. Nuotraukose labai jautriai perteikta tuometinė aplinka, žmonių nuotaikos ir begalinis tautos ryžtas apginti savo laisvę.

Nuoširdžiai dėkojame Vaidotui Kisieliui ir Muziejaus tinklalapio lankytojus kviečiame mintimis nusikelti į 1991-ųjų sausio 16-osios Vilnių.

---

Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16 1991 m. sausio 13-osios naktį beginkliai Lietuvos žmonės oriai atlaikė brutalų sovietų karių puolimą. Sekmadienio naktį, po vidurnakčio, sovietų šarvuočiai privažiavo prie žmonių saugomos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos prieigų, tačiau jokių veiksmų prieš parlamentą nesiėmė. Netrukus paaiškėjo, kad šarvuočiai ir tankai apsupo Vilniaus televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatą. Ginkluoti desantininkai puolė Televizijos bokštą apjuosusius žmones. Jiems padėjo tankai ir šarvuočiai, važiavę tiesiai į beginklių žmonių būrį. Daugybė žmonių, nepaisydami grėsmės savo gyvybei, puolė gelbėti sužeistųjų. Apie 1000 žmonių patyrė įvairaus sunkumo traumas, šautines žaizdas, pjautinius sužeidimus, sumušimus, kaulų lūžius, neteko klausos. Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos. Tą naktį Vilniuje gindami Vilniaus televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos rūmus nuo šautinių žaizdų arba po tankų vikšrais žuvo 14 drąsių, daugiausia jaunų Nepriklausomybės gynėjų:

Loreta ASANAVIČIŪTĖ (23 metų, iš Vilniaus, mirtinai sužalota užvažiavus tankui),
Virginijus DRUSKIS (22 metų, iš Vilniaus, nušautas),
Darius GERBUTAVIČIUS (17 metų, iš Vilniaus, nušautas),
Rolandas JANKAUSKAS (22 metų, iš Vilniaus, mirtinai sužalotas užvažiavus tankui),
Rimantas JUKNEVIČIUS (24 metų, iš Marijampolės, nušautas),
Alvydas KANAPINSKAS (38 metų, iš Kėdainių, mirtinai sužalotas sprogstamojo paketo),
Algimantas Petras KAVOLIUKAS (52 metų, iš Vilniaus, mirtinai sužalotas užvažiavus šarvuočiui),
Vidas MACIULEVIČIUS (24 metų, iš Vilniaus, nušautas),
Titas MASIULIS (28 metų, iš Kauno, nušautas),
Alvydas MATULKA (35 metų, iš Rokiškio, mirė ištiktas infarkto),
Apolinaras Juozas POVILAITIS (53 metų, iš Vilniaus, nušautas),
Ignas ŠIMULIONIS (17 metų, iš Vilniaus, nušautas),
Vytautas VAITKUS (47 metų, iš Vilniaus, nušautas),
Vytautas KONCEVIČIUS (49 metų, iš Kėdainių, nuo šautinių žaizdų mirė 1991 m. vasario 18 d.).

Jauniausieji buvo moksleiviai, dar nespėję baigti vidurinės mokyklos, tarp žuvusiųjų buvo studentų, du Lietuvos šaulių sąjungos nariai: Darius Gerbutavičius ir Ignas Šimulionis.

1991 m. sausio 14 d. dešimt žuvusiųjų Lietuvos Laisvės gynėjų: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus buvo pašarvoti Vilniaus sporto rūmuose. Dešimtys tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos sausio 14–16 d. vyko į Vilnių atiduoti paskutinę pagarbą žuvusiesiems. Keturi Laisvės gynėjai artimųjų prašymu buvo laidojami miestuose, iš kurių buvo kilę ar juose gyveno. Atsisveikinimas su Titu Masiuliu vyko Kaune, su Rimantu Juknevičiumi – Marijampolėje, su Alvydu Kanapinsku – Kėdainiuose, su Alvydu Matulka – Rokiškyje.

1991 m. sausio 16-ąją Vilniuje įvyko žuvusių Laisvės gynėjų laidotuvės, į kurias atvyko apie 500 tūkstančių žmonių. Pagarbą žuvusiesiems atidavė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos vadovai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai, Aukščiausiosios Tarybos deputatai, stovėję garbės sargyboje. Dalis Aukščiausiosios Tarybos deputatų buvo išvykę į žuvusiųjų laidotuves Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose ir Rokiškyje. Laidotuvių procesijoje Vilniuje dalyvavo užsienio delegacijos: Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Švedijos konsulai Sovietų Sąjungoje, Lenkijos Senato atstovai, taip pat delegacijos iš Latvijos, Estijos, Rusijos Federacijos, Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Moldovos.

Sausio 16-osios vidurdienį skambėjo visų Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų bažnyčių varpai, buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusiuosius. Šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje aukojo Vilniaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius, Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas Juozas Preikšas, Kaišiadorių vyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas Juozas Matulaitis, pamokslą pasakė Kietaviškių klebonas kunigas Robertas Grigas.  Laidotuvių dieną, po Šv. Mišių Katedros aikštėje įvyko gedulingas mitingas.

Mitingui pasibaigus laidotuvių procesija pajudėjo į Antakalnio kapines, kur vyskupas Juozas Matulaitis palydėjo žuvusiuosius į amžinybę.

Tą dieną Antakalnio kapinėse Vilniuje Laisvės aukoms atminti buvo pastatytas vos per parą tautodailininko Ipolito Užkurnio iniciatyva sukurtas medinis kryžius. Jam talkino tautodailininkai Petras Ašmega, Zigmas Daugėla, Ričardas Sriubiškis.

Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16  Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16  Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16

 

Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16  Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16  Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16

 

Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16  Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16  Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16

 

Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16  Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16  Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16

 

Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16  Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje. Fot. Vaidotas Kisielis, 1991-01-16

Tekstas parengtas pagal LRS publikaciją „Lietuvos Laisvės gynėjai, žuvę 1991 m. sausį ir jų pagerbimo tradicijos“