Skip to content Skip to navigation

Muziejaus taryba

Pateikta: 2010-02-26 07:56 (atnaujinta: 2019-05-29 15:59)

Kretingos muziejaus taryba

 • Vida Kanapkienė – Kretingos muziejaus direktorė, pirmininkė
 • Julius Kanarskas – Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininystei, pirmininkės pavaduotojas
 • Jurgita Tertelienė – Kretingos muziejaus Gamtos skyriaus vedėja, sekretorė
 • Vilius Adomaitis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys
 • Vaidas Kuprelis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys
 • Astijus Kungys OFM – Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas
 • Vitalija Vitkauskienė – UAB „Pajūrio naujienos“ direktorė
   

  .

PATVIRTINTA

Kretingos muziejaus direktoriaus

2017-01-13 d. įsakymu Nr. V1-03

KRETINGOS MUZIEJAUS

TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Šis reglamentas nustato Kretingos muziejaus tarybos darbo tvarką.

2.      Kretingos muziejaus taryba (toliau vadinama – Taryba) yra nuolatinė, visuomeniniais pagrindais veikianti ir patariamojo balso teisę turinti institucija, kuri atlieka eksperto ir konsultanto funkcijas, sprendžiant Muziejaus politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus.

3.      Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, rajono Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.

4.      Tarybos pasiūlymai yra rekomenduojamojo pobūdžio.

5.      Taryba apie savo veiklą informuoja visuomenę ir ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Muziejaus kolektyvui.

6.      Tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Kretingos muziejaus direktorius, kuris yra ir Tarybos pirmininkas.

 

II.                TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7.      Tarybą, kuri sudaroma dvejų metų laikotarpiui, sudaro 7 nariai, iš kurių 2 narius išrenka Muziejaus darbuotojų susirinkimas, 2 rajono bendruomenės atstovus pasiūlo administracija, 2 atstovus paskiria rajono savivaldybės Taryba.

8.      Tarybos pirmininkas yra Muziejaus direktorius, kuris organizuoja Tarybos veiklą pagal patvirtintą Tarybos darbo reglamentą.

9.      Tarybos sudėtis, pasibaigus kadencijai, atnaujinama ne mažiau kaip 1/3 narių.

10.  Taryba iš savo narių paprastąja balsų dauguma renka kadencijos laikotarpiui pirmininko pavaduotoją ir sekretorių, kuris protokoluoja posėdžius, tvarkos Tarybos dokumentus.

11.  Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.

12.  Taryba renkasi ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva arba ketvirtadalio Tarybos narių reikalavimu.

13.  Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.

14.  Tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko (jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.

15.  Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius.

16.  Tarybos nutarimai įgyvendinami direktoriaus įsakymu.

 

III.             TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

17.  Tarybos uždavinys yra teikti Muziejui pasiūlymus dėl Muziejaus politikos formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.

18.  Įgyvendindama šį uždavinį, Taryba atlieka šias funkcijas:

18.1.  teikia pasiūlymus bei išvadas Muziejaus plėtotės, strategijos, muziejininkystės programų vykdymo;

18.2.  svarsto Muziejaus organizacinę struktūrą;

18.3.  svarsto Muziejaus programas ir projektus, teikia pasiūlymus dėl jų finansavimo;

18.4.  svarsto Muziejaus nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus;

18.5.  svarsto muziejininkystės mokslinių tyrimų kryptis ir jų finansavimą;

18.6.  nagrinėja metines ir perspektyvines programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;

18.7.  siūlo Muziejaus darbuotojų kandidatūras valstybiniams apdovanojimams, premijoms, stipendijoms gauti, garbės vardams suteikti;

18.8.  nagrinėja Muziejaus pajamų ir išlaidų sąmatas, ūkinės-finansinės veiklos ataskaitas;

18.9.        svarsto ekspozicinių parodų planus, parengtus publikuoti leidinius.

 

IV.             TARYBOS TEISĖS

 

19.        Taryba turi teisę:

19.1.        išklausyti savo posėdžiuose Muziejaus skyrių vedėjų, specialistų pranešimus Muziejaus veiklos klausimais;

19.2.        gauti reikiamą informaciją iš rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus,  kitų savivaldybių muziejų;

19.3.        teikti savivaldybės ir valstybės institucijoms išvadas ir pasiūlymus Muziejaus darbo tobulinimo klausimais;

19.4.        kviesti į posėdžius įvairių sričių specialistus konsultuoti kultūros, muziejininkystės plėtros klausimais

 

V.                BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20.        Muziejaus tarybos reglamento pakeitimus ir papildymus gali inicijuoti kiekvienas Tarybos narys. Pasiūlymai pateikiami Tarybos pirmininkui ir svarstomi Tarybos posėdyje.

21.        Tarybos darbo reglamentas keičiamas Kretingos muziejaus direktoriaus įsakymu.