Skip to content Skip to navigation

Negyvenamųjų patalpų viešojo nuomos konkurso sąlygos

Negyvenamųjų patalpų viešojo nuomos konkurso sąlygos

Pateikta: 2020-02-06 09:02 (atnaujinta: 2020-02-06 17:56)

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO
SĄLYGOS

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be organizavimo tvarkos ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-37 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 41, Kretinga, nuomos“ tvirtinu šias viešojo nuomos konkurso sąlygas:

 1. Nuomojamų patalpų valdytojas yra Kretingos muziejus, Vilniaus g. 43, įmonės kodas 190299941.
 2. Negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą vykdo Kretingos muziejaus direktorės įsakymu sudaryta komisija.
 3. Nuomojamos negyvenamosios patalpos yra 65,72 m2 ploto, paminkliniame pastate buv. Vandens malūne, rūsyje, adresu Vilniaus g. 41, Kretinga. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje pastatas pažymėtas simboliu 2C1p, patalpa plane pažymėta simboliu P-8, plotas 59,54 (iš 65,54) m2 , su  bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis simboliais P-1, P-6, P-7, 6,18 m2 (iš 46,11 m2) registro Nr. 50/117568, pastato unikalus Nr. 5688-0001-1051).
 4. Nuomojamos patalpos yra paminkliniame pastate buv. Vandens malūne, rūsyje. Tarpukariu čia veikė grafų Tiškevičių aliejaus fabrikas „Oelit“, saldainių ir medaus bei sirupo dirbtuvės. Tęsiant senas ūkinės veiklos dvare tradicijas, šiose patalpose planuojame įkurti Kretingos dvaro saldainių dirbtuves, kuriose būtų gaminami karameliniai saldainiai su parodomąja edukacija vaikams ir suaugusiesiems, (gamintojas turi turėti tautinio paveldo sertifikatą), atgaivinta šokolado gamybos ir virimo tradicija, siejant ją su edukacija, spaudžiamas iš įvairių sėklų aliejus, teikiamos maitinimo paslaugos muziejaus lankytojams, t. y. gaminami karšti ir šalti užkandžiai iš ekologiškų produktų.  Atliekant turto einamąjį remontą, projektą derinti su turto valdytoju. Patalpų išplanavimo pakeitimai negalimi. Saldainių dirbtuvių darbo laikas turi sutapti su Muziejaus ekspozicijų lankymo laiku. Patalpas pritaikyti maitinimui, edukacijai ir kultūriniams renginiams
 5. Pradinis turto nuompinigių dydis be PVM 3,25 Eur už 1 m2 .
 6. Nuompinigių mokėjimo tvarka nustatoma taip: nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų po sąskaitos gavimo.
 7. Už praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą nuomininkas moka 0,05% dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.
 8. Turto nuomos terminas nustatytas 10 metų nuo patalpų nuomos sutarties pasirašymo datos.
 9. Konkurso dalyvis teikia komisijai prašymą su reikalingais dokumentais: užklijuotą voką, ant kurio būtų užrašyta konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas ir adresas bei nurodyta „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai:
 • paraiška, kurioje  nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
 • pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
 • informacija dėl atitikties konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms, Kretingos dvaro saldaininės verslo planas 2020-2030 metams;
 • konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai, jeigu dalyvis konkurso nelaimi;
 • paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Dokumentai priimami nuo 2020 m. vasario 5 d. 8.00 val. iki 2020 m. vasario 13 d. 16.30 val. adresu Kretingos muziejus, Vilniaus g, 43, Kretinga, 204 kab., tel. 8 672 73244, 8 686 63125, el. p. info@kretingosmuziejus.lt

 1. Konkurso dalyvio pradinis įnašas 640,77 Eur. Įnašą sumoka prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, iki 2020 m. vasario 13 d. 16.30 val., banke AB „LUMINOR“, muziejaus specialiųjų programų lėšų sąskaita Nr. LT44 4010 0418 0005 0124.
 2. Kretingos muziejaus ūkio dalies vedėjas Kostas Razgaitis atsakingas už turto apžiūrą, tel. 8 616 83557, el. p. k.razgaitis@kretingosmuziejus.lt   Turto apžiūra vykdoma 2020 m. vasario 11 ir 12 dienomis.
 3. Komisijos posėdžio vieta Kretingos muziejus, Vilniaus g. 43, 204 kab., laikas 2020 m. vasario 14 d. 10.00 val.
 4. Turto nuomininkas konkurso komisijai turi pristatyti verslo planą, įgyvendinant Dvaro saldaininės įkūrimo koncepsiją. Eksploatuojant pastatą laikytis paveldosauginių reikalavimų.
 5. Konkurso sąlygos skelbiamos muziejaus interneto svetainėje nuo 2020 m. vasario 4 d.

________________________